05.09.2023 08:41

Stypendia socjalne

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że z dniem 1 września 2023 roku uruchamia procedurę stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów mieszkających w Częstochowie. W związku z powyższym Sekcja Usług Środowiskowych przesyła w załączeniu:
1) pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie nr: SUŚ.5401.2.2023.1.LK z dnia 16.08.2023 r., dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024,
2) Wykaz wydatków kwalifikowanych do rozliczania stypendium szkolnego na rok  2023/2024,
3) druk wniosku w celu ubiegania się  o stypendium szklone na 2023/2024,
4) druk wniosku o zasiłek szkolny na rok szkolny 2023/2024,
5) oświadczenie wnioskodawcy dot. zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium szklonego,
6) oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie,
7) oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżącym,
8) oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2022r,
9) oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób rozliczających się na podstawie przychodów o zryczałtowanym podatku dochodowym, osiąganym przez osoby fizyczne,
10) zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia (etat),
11) zaświadczenie o dochodach uczestnika Centrum Integracji Społecznej (CIS),
12) klauzula RODO dla uchodźców z Ukrainy,
13) potwierdzenie udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.

Nadmieniamy, iż pełnoletni uczeń jest zobowiązany do złożenia wniosku o pomoc w postaci stypendium szkolnego samodzielnie. W przypadku, gdy uczeń ukończy 18 lat w trakcie trwania roku szkolnego 2023/2024, winien przedłożyć upoważnienie dla rodzica, który złożył wniosek o stypendium szkolne w jego imieniu, aby sprawy dotyczące ww. pomocy nadal były załatwiane przez rodzica do zakończenia roku szkolnego tj. 30 czerwca 2024r.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Zespołu ds. Wsparcia Dzieci i Młodzieży, Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem tel. 34/ 372 42 20 w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, tj.:
poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30
wtorek w godzinach 7:30 – 16:00
piątek w godzinach 7:30 – 15:00
e-mail: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl
Zespół ds. Wsparcia Dzieci i Młodzieży

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!