19.05.2023 09:49

Test kompetencji językowych

Oddział Międzynarodowy w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie

Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego z języka angielskiego obowiązujący na części pisemnej sprawdzianu kompetencji językowych

Materiał gramatyczny oraz leksykalny

- Znajomość czasów teraźniejszych, przeszłych, przyszłych
- Zaimki określone i nieokreślone
- Przyimki, spójniki
- Pytania pośrednie
- Zdania czasowe
- Czasowniki: posiłkowe, modalne, frazalne
- Strona bierna i wyrażenie 'causative have'
- Mowa zależna w twierdzeniach, rozkazach, pytaniach
- Okresy warunkowe z uwzględnieniem okresów warunkowych mieszanych ( Mixed conditionals)
- Dopełnienie czasownika: forma bezokolicznika i forma gerund
- Zdania z so/such, wyrażenia “so do I, neither do

Test pisemny sprawdza powyższą wiedzę oraz słownictwo ogólne w zadaniach typu:
a) transformacje leksykalno-gramatyczne (ze słowem kluczem lub bez)
b) czytanie ze zrozumieniem
zadania typu:
- prawda/fałsz
- pytania otwarte
- test wielokrotnego wyboru
- dopasowywanie definicji do słów pojawiających się  w tekście
- dopasowywanie nagłówków
- dopasowywanie fragmentów tekstu
c) słowotwórstwo  np. Rose is ( ALLERGY) to peanuts.
d) wypowiedź pisemna (bez narzuconej formy) na jeden z tematów ( 120-150 słów):
- opis miejsca
- opis wydarzenia
- recenzja filmu lub książki
- krótkie opowiadanie na określony temat
e) list motywacyjny, w którym kandydat argumentuje dlaczego chce być uczniem oddziału międzynarodowego ( 100-150 słów).

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!