11.09.2022 19:37

Stypendia szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że zgodnie z § 6 Uchwały nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2013 r. zmienionej Uchwała Nr 562.XLI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa, rodzice, opiekunowie uczniów lub pełnoletni uczniowie ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

- stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023, składają wnioski o pomoc w terminie do 15 września 2022 r. do godz. 10:00 w siedzibie szkoły ucznia (do pedagoga szkolnego).

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 600,00 zł netto.

W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oprócz ww. dokumentów niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.

Nadmieniamy, iż rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, zawierające wszystkie niezbędne informacje (wymagane w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

Informujemy, że w okresie trwania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023 można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W przypadku ubiegania się o pomoc materialną w postaci zasiłku szkolnego, do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenie ze szkoły o podjęciu lub kontynuowaniu nauki,
2. dokumenty potwierdzające fakt wystąpienia zdarzenia losowego,
3. dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację materialną w rodzinie ucznia,
4. oświadczenie wnioskodawcy.


W załączeniu przesyłamy nowe druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Jednocześnie prosimy o poinformowanie rodziców uczniów wnioskujących o stypendium szkolne o zmianie wykazu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Uwaga! Przypominamy Państwu, że zgodnie z Uchwałą nr 731/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2013 r. zmienionej Uchwała Nr 562.XLI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa, powyższa pomoc kierowana jest wyłącznie do uczniów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy.

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem tel. 34 372 42 20 w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

źródło: MOPS Częstochowa.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!